KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEK KİŞİ TAŞERON, TEDARİKÇİ VE İŞ ORTAKLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“KVKK”) 10.maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sidingturk Dış Cephe Kaplama Sistemleri (“Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenmiştir. Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, kanun hükümlerinin gerekliliği ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir. Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz ve adli sicil kaydı) şirket tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (Sidingturk Dış Cephe Kaplama Sistemleri),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi, Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz ’in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

a) Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sidingturk Dış Cephe Kaplama Sistemleri tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde şirketimiz tarafından toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız şu şekildedir;

 • Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, hizmet/satış işlemine dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • İlgili kişilere tanıtım, güncel kampanyalar veya fiyat değişiklikleri hakkında bilgilerin verilmesi ve iletişimin sağlanması,
 • Yeni iş olanaklarının sağlanması için gerekli olması, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • TSE ve ISO standartları gereği onaylı tedarikçi listesi ve tedarikçi performans listelerinin oluşturulması, • Ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli ödeme, faturalandırma dahil finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket tarafından gerekli tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması, amaçlarıyla KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kişisel verileriniz, gerekli korumanın sağlanması ve aktarım amacıyla sınırlı olarak Şirket’in hizmet aldığı 3. (üçüncü) kişilere, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi üzerine aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Sidingturk Dış Cephe Kaplama Sistemleri tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimize tarafınızla olan satış/hizmet/ticari sözleşmemizin dışındaki 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

e) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirsiniz;

KVKK’ nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak işleme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde site içinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi, aksi halde tarafınızca iletilen doğru veya güncel olmayan bilgilerden Sidingturk Dış Cephe Kaplama Sistemleri olarak sorumluluğumuzun bulunmadığını bildirmekteyiz.

f) KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletisim@sidingturk.com adresine KVKK madde 13’te belirtilen aşağıdaki yöntemlerle Sidingturk Dış Cephe Kaplama Sistemleri’ ne iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;
 • iletisim@sidingturk.com adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, Sidingturk Dış Cephe Kaplama Sistemleri ‘nin iletisim@sidingturk.com e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Çamlık Mah. 854 Sokak No:48B Buca/İZMİR adresine ile şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Çamlık Mah. 854 Sokak No:48B Buca/İZMİR adresine,

Başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurunuzu iletişim sayfamızda bulunan Başvuru Formu ile yapabilirsiniz. Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır.

Sidingturk Dış Cephe Kaplama Sistemleri olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.